گریل استخر

گریل کارایی همانند اسکیمر استخر داشته که دور تا دور استخر تعبیه شده و از طریق اتصال سر ریز آب به سیستم تصفیه استخر از طریق لوله کشی ، وظیفه جمع آوری اجسام شناور و چربی معلق روی آب را بر عهده دارد.