کنترلر آب استخر

دستگاه کنترلر میزان PH، Redox و کلر آب استخر جهت سنجش و بهبودی آب استخر خانگی و عمومی مورد استفاده قرار می گیرد.